Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Изисквания към докладите

1. Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: iscme2019@tu-sofia.bg

3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани.

4. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докла­дите ще бъдат изпратени на авто­рите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.

5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. Етичните норми за публикуване на докладите и споразумението за прехвърляне на авторското право се намират на сайта на конференцията: http://iscme.tu-iiim.org

6. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.

7. Работни езици: български, английски, руски.

8. Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв. Заплащането на такса правоучастие при регистрацията е в размер на 120 лв.

9. За участие в планираните мероприятия на конференцията съавторите и придружителите заплащат по 60 лв. при регистрация. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите трябва да бъдат подадени в готов за отпечатване формат.

Общи положения. Докладите за конференциите трябва да бъдат написани на един от официалните езици (български, руски или английски). Текстът на доклада трябва да бъде разположен на формат А5, отляво, отдясно, отгоре – 15 мм, отдолу – 20 мм. Пълният текст на доклада трябва да бъде до 10 страници, включително фигури, фотоси, таблици и т.н. Страниците не се номерират. Докладите се изпращат като прикачени . .doc файлове на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Структура на доклада. Докладът трябва да съдържа следните части: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), работно място, държава, е-mail адрес, Резюме, ключови думи, въведение (предмет и цел на изследванията, използвани методи, обзор на литературата и анализи, др.), изложение, заключение, списък на използваната литература.

Оформление на доклада

 1. Заглавие на доклада. То трябва да бъде написано на български (руски) и на английски език, като се започва с този език, на който е написан докладът. Ако текстът на доклада е на български (руски) език, заглавието се пише на български (руски) и на английски език. Заглавието на доклада трябва да бъде написано с главни Bold букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 12 pt, Bold). Да се остави интервал един ред между заглавието и името на автора.
 2. Името и фамилията на автора или съавторите (на английски език) трябва да бъдат написани с малки Bold букви и да бъдат центрирани (Center, Times New Roman 11 pt, Bold). Под името и фамилията на автора (съавторите) се оставя един ред интервал и се написва с малки букви името на институцията и държавата, от която е авторът (съавторите) (на английски език ) и е-mail адреса им (Center, Times New Roman 10 pt, Italic). Информацията за следващия автор се написва на нов ред.
 3. Резюмето и ключовите думи трябва да са написани само на английски език и да са с размер на шрифта Times New Roman 9 pt. Те трябва да бъдат написани след институцията, държавата и е-mail адреса и да започват в началото на реда. Думите Резюме и Ключови думи са Bold. Резюмето трябва да бъде от 600-800 печатни знака (7-9 реда) - single-space. Между Резюмето и ключовите думи не трябва да има интервал от един ред. Ключовите думи трябва да бъдат 5 - 6, разделени със запетая. След думата Резюме се поставя точка, а след Ключови думи – двуеточие.
 4. Въведението, изложението и заключението трябва да бъдат написани на Times New Roman 10 pt. Разстояние между редовете – single-space. Те трябва да бъдат двустранно подравнени. Последната страница на доклада трябва е да бъде запълнена не по-малко от 70%.
 5. Формулите и другите символи трябва да бъдат написани в Equation Editor 3, Italic 10 pt, индексите - със 7 pt, техните подиндекси - с 6 pt. Матриците трябва да бъдат написани в квадратни скоби, векторите в Bold-Regular 10 pt. Всички цифри, включително номерата на индекса, са представени в Regular. Формулите трябва да са центрирани. Те се номерират с арабски цифри в кръгли скоби и трябва да са подравнени вдясно. Между формулата и текста трябва да има интервал от един ред.
 6. Фигурите и таблиците трябва да бъдат поместени на мястото, където са посочени, да са центрирани и да бъдат номерирани последователно и надписани. Номерата на фигурите и надписите трябва да бъдат под тях със Center, Times New Roman 9 pt, а на таблиците - над тях с Right, Times New Roman 9 pt (например Фиг. 1, Таблица 1). Фигурите и таблиците трябва да са отделени от текста с един празен ред.
 7. Въведението, заглавията на отделните части и заключението трябва да бъдат написани с Times New Roman 10 pt, Bold и да започват в началото на реда. Въведението, заглавията на главите и заключението трябва да са номерирани с една арабска цифра, а подзаглавията на частите с две арабски цифри, разделени с точка. Въведението, заглавията на частите и подчастите трябва да бъдат разделени от горния текст с един празен ред.
 8. Литературните източници трябва да бъдат изброени по реда на цитиране в квадратни скоби. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише след заключението. Думата Литература трябва да се напише с малки букви на Times New Roman 10pt, Bold. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише на Times New Roman 9 pt съгласно примера по-долу, а само авторите - с главни букви. ВАЖНО: Във връзка със стартирала процедура от Организационния комитет на ISCME през 2012 г. за включване на докладите на конференцията в SCOPUS e необходимо пристатийната библиография (използваната литература) в докладите, която е на кирилица или на различна от латиница азбука да се транслитерира на латиница като се използва програмата http://2cyr.com/?7.
   
     Литература
     1. VASILIAUSKAS, A., Strategic Management., Vilnius: Enciklopedija, 2012, 235 p. 
     2. SCHULTZ, D., Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, 
       Facts on File, Inc. 2010, 526 p. 
     3. Administration of Public Sector Institutions, Vilnius: LTU, 2012. 292 p. 
     4. CALLAHAN, K., BROOKS, L. Essentials of Strategic Project Management. 
       John Wiley and Sons, Inc., 2011, 209 p.
    

Забележка: Доклади, които не отговарят на изискванията няма да бъдат включени в конференцията.

Примерна страница

You are here: Home Изисквания доклади